Eğitim Seminerleri

1- KAMU İHALE MEVZUATI
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• Elektronik Kamu Alımları Platformu – EKAP
• Uygulama Yönetmelikleri
• İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik
• Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
• KİK Genel Tebliği
2- KAMU MALİ YÖNETİMİ MEVZUATI
• Yeni Mali Yönetim Sistemi ile Eskisinin Karşılaştırılması
• Temel Kavramlar
• Genel Yönetim ve Sınıflandırma
• Üst Yönetici, Harcama Yetkilileri, Gerçekleştirme Görevlileri ve Muhasebe Yetkilisi
• Görevli ve Yetkililerin Mali Sorumluluk Kavramı
• Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Sorumluluk Kavramı
• Stratejik Yönetim Planlama
• Bütçe Türleri, Bütçeleşme Süreci
• Ödeme Süreci ve Esasları
• Gelirlerin Toplanması ve Esasları
• Muhasebe Sistemi ve Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Esasları
• Mali Raporlama ve Mali İstatistikler
• İç Kontrol Sistemi
• Taşınır Mal ve Taşınmaz Mal Yönetiminin Esasları
• İç Denetim ve Dış Denetimin Esasları
• Kamu Zararları ve Tahsil Yöntemleri
• Kesin Hesap ve Faaliyet Raporları
• Tüm İkincil Mevzuat
3- SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
• Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Güvenlik Reformuna Giden Nedenler
• Sosyal Güvenlik Kurumunun Genel Tanıtımı
• Sigortalı Sayılanlar ile Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sigortalılığın Zorunlu Oluşu
• Sosyal Güvenlik Sicil Numarası
• Sigortalı Sayılmayanlar
• Sigortalılığın Başlangıcı
• Sigortalı Bildirimi, Tescili ile Genel Sağlık Sigortalılığın Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili
• Sigortalılığın Sona Ermesi
• İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli
• İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren
• Finansmanı Sağlanan ve Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri, Yararlanma Şartları
• Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri
• Yurt Dışında Tedavi
• Katılım Payı Alınacak ve Alınmayacak Sağlık Hizmetleri
• Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi
• İdari Yaptırımlar ve Fesih
• İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası
• Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları
• Evlenme ve Cenaze Ödenekleri
• Fiili Hizmet Süresi Zammı, İtibari Hizmet Süreleri ve İtibari Hizmet Süresi Primi
• Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler
• Kamu Görevlilerinin Görevden Uzaklaştırılması Durumunda Sigortalılıkları
• Vazife Malüllüğü
• Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları
• Prime Esas Kazançlar, Prim Oranları, Primlerde Devlet Katkısı
• Prim Belgeleri
• Primlerin Ödenmesi
• Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu ve Ödenmesi
• Zamanaşımı Süreleri
• İşveren Yükümlülükleri
• İdari Para Cezaları
4- PERSONEL MEVZUATI
• Devlet Memurları İstihdamı
• Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü
• Devlet Memurlarının Hakları, Sorumlulukları ve Yükümlülükleri
• Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
• İşçi Çalıştırılması
• Sosyal Yardımlar
• Mali Haklar
• Disiplin ve memur Yargılanması
• Hizmet İçi Eğitim
• Giyecek Yardımı
• Yiyecek Yardımı
• Tedavi Yardımı
• Yolluklar
• Uygulama Yönetmelikleri ve İlgili Diğer Konular
5- BELEDİYE MEVZUATI
• 5393 Belediye Kanunu
• 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu
• 2464 Belediye Gelirleri Kanunu
• 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
• 2886 Devlet İhale Kanunu
• 657 Devlet Memurları Kanunu
• 1319 Emlak Vergisi Kanunu
• 775 Gecekondu Kanunu
• 5179 Gıdaların Üretim, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
• 5199 Hayvanları Koruma Kanunu
• 5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
• 5302 İl Özel İdaresi Kanunu
• 3194 İmar Kanunu
• 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
• 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
• 5326 Kabahatler Kanunu
• 4734 Kamu İhale Kanunu
• 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• 2942 Kamulaştırma Kanunu
• 634 Kat Mülkiyeti Kanunu
• 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
• 3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu
• 4207 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
• 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
• 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanun (Belediye Hizmetleri Ceza Hükümleri Kanunu)
• 4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun
6- İMAR KANUNU VE KENT PLANLAMASI
• 3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulaması
• Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği
• Kıyı Kanunu Uygulaması
• Çevre Kanunu Uygulaması
• İmar Kanunu ve Diğer Kanunlarla İlgili İdari Para Cezaları
• 18 İnci Madde Uygulama Yönetmeliği Uygulaması
• Otopark Yönetmeliği Uygulaması
• Plansız Alanlar Yönetmeliği Uygulaması
• Tebligat Kanunu Uygulaması
• İfraz Tevhit Uygulamaları
• Uygulama Yönetmelikleri
• Harita İşleri
• Yapı Ruhsat İşleri
• İskan Ruhsat İşleri
• Depreme Dayanıklılık ve Tedbirler
• Yapı Denetim Firmalarının Belediye İle İlişkileri
• Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Uygulaması
7- TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİ VE DEVLET MUHASEBESİ İLİŞKİSİ
• Taşınır İşlemleri Sorumlular ve Sorumluluk Müessesesi
• Taşınır Kodları ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi
• Envanter İşlemleri
• Tüketim malzemesi işlemleri
• Tüketime Sevk İşlemi Süreci
• Dayanıklı Taşınırların İşlemleri
• Defter ve Diğer Belge İşlemleri
• Değer Artırıcı İşlemlerde İzlenecek Yollar
• Bedelsiz Devirlere İlişkin Son Düzenlemeler
• Bağış ve Yardım Yoluyla Taşınır Edinimi ve Elden Çıkarımı
• Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü ve Hurdaya Ayırma İşlemi
• Amortisman İşlemleri
• Taşınırlarda yıl Sonu İşlemleri
• Taşınır Yönetim Hesabı
• Taşınır Kesin Hesabı
• Dönem Sonu İşlemleri
• Hesap Grupları Arasındaki Geçişler
• Mahsup Dönemine Aktarılan Avanslar
• Ödeneklerin Kapatılması
• Devreden Ödenekler
• İptal Edilen Ödenekler
• Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
• Analitik Bütçe Tanımlaması
• Analitik Bütçe Sınıflandırılması
• Kurumsal Sınıflandırma
• Fonksiyonel Sınıflandırma
• Finansman Sınıflandırma
• Ekonomik Sınıflandırma
• Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
• Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması
• Bütçe Hazırlanması
• Tahakkuk Esaslı Muhasebe
• Muhasebenin Temel İlkeleri
• Hesap Planı
• Hesapların Çalıştırılması
• Dönem Başı ve Dönem Sonu İşlemleri
• Mali Raporların Çıkarılması
• Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
• Kesin Hesabın Çıkarılması
• İdarenin ve Görevlilerin Sorumlulukları
• Ve İlgili Diğer Konular

8- RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI

• Resmi Yazışma Usul ve Esaslarını Gösteren Yönetmelik
• Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenliğin Sağlanması
• Resmi Yazıların Bölümlendirilmesi
• Resmi Yazıların Gönderiliş ve alınışlarında Yapılacak İşlemler
• Örnekli Açıklamalar
• Arşiv Yönetmeliği
• Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması
• Görevlilerin Sorumluluğu
• Birim Arşivinde Yapılması Gereken İşlemler
• Ayıklama ve İmha İşlemleri
• Standart Dosya Planları
• Kurumsal Kodlamalar
• Yazışma Kodları
• Dosyalama Sistemi
• Ve İlgili Diğer Konular

9- TAŞÖREN İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMESİ VE 47C’Lİ PERSONELE İLİŞKİN DÜZENLEME EĞİTİMİ

 1. Kadroya Geçirilecek Taşeron Ve Kapsamındaki Kurumlar
 2. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımının Kapsaması
 3. 04 Aralık 2017 Tarihinde Çalışıyor Olma Şartının Tesbiti
 4. Askerlik Doğum Ve Başka Nedenlerle 04 Aralık 2017 Tarihinde Görevde Olmayan İşçiler
 5. Şartları Taşımayanın Kadroya Geçirilmesinde Sorumluluk
 6. Kapsam Dışında Kalan Bazı Kurum Ve Kurulışlar
 7. Kadroya Alınacak Taşören İşçilerde Aranacak Şartlar Ve Kadroya Geçiş Süreci
 8. Genel Kamu Kurumlarında Sürekli İşçi Kadrolarının İhdası İptali Ve Bildirimi
 9. Mahalli İdarelerde Belediye Şirketi İşçilerin Çalışması
 10. Bir Yıldan Az Süreli İşçilerde Çalıştırılan Taşoren İşçiler
 11. Kamuda 657 Sayılı Kanuna Göre 4/C Çalışan Geçici İşçilerin Durumu
 12. 696 Sayılı Khk Nin Mevzuatı İçerisindeki Durumu
 13. Mevut Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinin Durumu Ve Yapmış Olan İhalerin Sözleşmesinin Feshi
 14. Belediyelerde Şirket Kurulması Ve Usulleri

KİMLER KATILABİLİR?

 1. Belediye Başkanları,
 2. Belediye Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli ile Tüm Müdürlükler
 3. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
 4. Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler
 5. Üniversiteler
 6. Hastaneler
 7. Özel Hastaneler
 8. Daire Başkanları ve İlgili Belediye Personeli
 9. Araştırmacılar,
 10. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 11. Üst Yöneticiler
 12. İdari ve Mali İşler Daire Başkanları ve Yardımcıları
 13. Üniversite Genel Sekreterleri ve Yardımcıları
 14. Fakülte Sekreterleri
 15. Daire Başkanları
 16. Hastane Müdür ve Yardımcıları
 17. Hastane Başhekim ve Yardımcıları
 18. Satın Alma Müdür ve Yardımcıları
 19. Mutemetler
 20. Döner Sermaye Müdür, Yardımcı ve Çalışanları
 21. Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdür ve Yardımcıları
 22. Enstitü Sekreterleri, Meslek Yüksek Okul Sekreterleri
 23. Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Döner Sermaye İşletmesi Müdürleri
 24. Döner Sermaye Muhasebe Yetkilileri
 25. Hastane Başmüdürleri
 26. Hastane Müdürleri
 27. Bilgi İşlem Sorumluları
 28. Fakülte – YO – MYO – Döner Sermaye İşlemleriyle Görevli Personel
 29. Bütçe ve Muhasebat İşlemlerini Yürüten Personel
 
 

vergi  anigif anigif   

 

anigif

 

TOPLU RESİM SEMİNER

 

 
 
 

Eğitimlerimizden Haberdar Olmak için E-Bültenimize Kayıt Olabilirsiniz